Bel ons op 010-2374562

Bel ons op 010-2374562

Privacyverklaring

Algemeen

Aynan & Zahri Advocaten respecteert uw persoonsgegevens en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die aan ons wordt verstrekt of anderszins verkregen vertrouwelijk wordt behandeld. Bij persoonsgegevens gaat het om alle informatie over een persoon. Ook gegevens die indirect iets over iemand zeggen, zijn persoonsgegevens. Met het onderstaande wordt uitvoering gegeven aan de in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) neergelegde informatieplicht aan de betrokkene(n) wiens persoonsgegevens Aynan & Zahri Advocaten verwerkt.

Verwerkingsverantwoordelijke en communicatie

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt persoonsgegevens om diensten aan te kunnen bieden, dienstverlening te kunnen verbeteren en om persoonlijk met u als betrokkene te kunnen communiceren. U als betrokkene maakt zelf de keuze hieraan deel te nemen en daarvoor persoonsgegevens achter te laten.

Doel verwerking persoonsgegevens

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt de hierna genoemde persoonsgegevens uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden:

 • het verlenen van juridische diensten, waaronder de uitvoering van een overeenkomst en het voeren van (gerechtelijke) procedures;
 • innen van declaraties;
 • advisering, bemiddeling en verwijzing;
 • voldoen aan onze juridische en wettelijke verplichtingen;
 • marketing- en communicatie activiteiten;
 • werving en selectie (sollicitatie).

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Aynan & Zahri verwerkt twee categorieën gegevens: gewone en bijzondere persoonsgegevens. Gewone persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld de naam en contactgegevens van een persoon. Bijzondere persoonsgegevens zijn onder meer het Burgerservicenummer (BSN), gegevens over de nationaliteit, godsdienst of levensovertuiging, gezondheid of strafrechtelijk verleden van een persoon.

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt gegevens die betrekking hebben op onze cliënten, maar ook op andere personen die betrokken zijn bij ons werk, denk bijv. aan een wederpartij, deskundigen, getuigen, een deurwaarder en alle andere mogelijke derde-partijen.

Aynan & Zahri Advocaten houdt bij het verwerken van persoonsgegevens de proportionaliteit en subsidiariteit in acht. Gegevens die niet noodzakelijk zijn voor het doel van de verwerking worden niet verwerkt.

Grondslag verwerking persoonsgegevens

Aynan & Zahri Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

 • wettelijke verplichting;
 • uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Delen van persoonsgegevens met derden

Aynan & Zahri Advocaten deelt uw persoonsgegevens alleen met derde partijen voor zover noodzakelijk voor de dienstverlening met inachtneming van de hiervoor genoemde doeleinden. Hierbij valt te denken aan waarneming van de praktijk door een andere advocaat, het (laten) uitvoeren van een deskundigheidsonderzoek of het inschakelen van een andere derde partij namens en in opdracht van Aynan & Zahri Advocaten, zoals een IT-leverancier, maar ook het verstrekken van uw persoonsgegevens in verband met (gerechtelijke) procedures of correspondentie met de wederpartij.

Daarnaast kan Aynan & Zahri Advocaten persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een toezichthouder of een andere met openbaar gezag beklede instantie, voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Met de derde partij die namens en in opdracht van Aynan & Zahri Advocaten uw persoonsgegevens verwerkt, wordt een verwerkersovereenkomst gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. Door Aynan & Zahri Advocaten ingeschakelde derde partijen, die als verwerkingsverantwoordelijke diensten aanbieden, zijn voor de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens zelf verantwoordelijk voor de naleving van de AVG. Hierbij valt te denken aan een accountant, notaris, ingeschakelde andere derde partij ten behoeve van een second opinion of deskundigenrapport.

Beveiliging persoonsgegevens

Aynan & Zahri Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Aynan & Zahri Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Aynan & Zahri Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Aynan & Zahri Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Privacy rechten van betrokkenen

Onder uw privacy rechten wordt begrepen:

 1. recht op informatie (ontvangst privacyverklaring)
 2. recht op inzage (m.u.v. persoonlijke aantekeningen van verwerkingsverantwoordelijke)
 3. recht op correctie, aanvulling, verwijdering of afscherming (alleen van feitelijke gegevens)
 4. recht van verzet
 5. recht op dataportabiliteit
 6. recht op vergetelheid
 7. recht op beperking van de verwerking van persoonsgegevens
 8. recht om eerder gegeven toestemming in te trekken.

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen via de contactgegevens die onder aan deze privacyverklaring staan vermeld. U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Aynan & Zahri Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Teneinde zeker te weten dat wij op basis van uw verzoek de betreffende persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekken, vragen wij u ter verificatie een kopie over te leggen van een geldig paspoort, rijbewijs of identiteitsbewijs met een afgeschermde pasfoto en BSN-nummer. Aynan & Zahri Advocaten neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media

Op de website(s) van Aynan & Zahri Advocaten www.azadvocaten.nl zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en/of links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale (media) netwerken of websites van derden, zoals Facebook. Aynan & Zahri Advocaten is ook actief op social media, maar houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via social media of websites van derden. Het gebruik van die media is dus voor uw eigen risico. Voordat u van die diensten van derde partijen gebruik maakt, is het raadzaam eerst het privacy statement van die derden door te lezen.

Statistieken en cookies

Aynan & Zahri Advocaten houdt geen gebruiksgegevens bij van de website(s) voor statistische doeleinden. Ook wordt door Aynan & Zahri Advocaten geen gebruik gemaakt van cookies.

Aanpassing privacy statement

Aynan & Zahri Advocaten heeft het recht de inhoud van dit privacy statement op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy statement worden op de website van het advocatenkantoor, www.azadvocaten.nl gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat onze website(s).

Vragen & Contact 

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en deze privacy verklaring kunt u contact opnemen met ons kantoor:

Aynan & Zahri Advocaten

Rodenrijselaan 66B

3037 XH Rotterdam

info@azadvocaten.nl

 

Deze privacyverklaring is geüpdatet in januari 2019.

Bel mij terug!

Vul uw gegevens in en we bellen u terug binnen 24 uur.

Voer een juiste naam in!

Voer een juist telefoonnummer in!

{{callme.message}}